KEDY VZNIKÁ POVINNOSŤ AUDITU INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY?

Povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky audítorom definuje § 19 Zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o účtovníctve“ alebo „Zákon“).

V zmysle tohto zákona musia mať individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom nasledovné účtovné jednotky (ďalej ako „UJ“):
 1. obchodné spoločnosti, ktoré povinne vytvárajú základné imanie a družstvá, ak spĺňajú definované veľkostné kritériá (viď nižšie),
 2. obchodné spoločnosti a družstvá, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
 3. UJ, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,
 4. UJ zostavujúce účtovnú závierku podľa § 17a) Zákona o účtovníctve.
Povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky sa vzťahuje len na riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku. Na priebežnú účtovnú závierku sa povinnosť auditu nevzťahuje.

a ) Audit obchodných spoločností, ktoré povinne vytvárajú základné imanie a audit družstiev

Obchodnými spoločnosťami, ktoré povinne vytvárajú základné imanie sú v zmysle Zákona č. 513/1991 v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) akciová spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným. Preto akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, rovnako ako aj družstvá, majú po splnení veľkostných kritérií (viď nižšie) povinnosť auditu každej riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky.

V prípade akciových spoločností došlo k zásadnej zmene v súvislosti s povinnosťou auditu od 1. januára 2010. V zmysle Obchodného zákonníka mali do 31. decembra 2009 povinnosť auditu všetky akciové spoločnosti bez ohľadu na ich veľkosť. Od 1. januára 2010 sa uplatňujú veľkostné kritériá definované v §19, 1a) Zákona o účtovníctve aj na akciové spoločnosti. To znamená, že ak veľkostné kritériá nespĺňajú, povinnosť auditu im nevzniká.

Komanditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť podľa Obchodného zákonníka nevytvárajú povinne základné imanie a teda im povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky nevzniká ani v prípade, že spĺňajú veľkostné kritériá.

Organizačné zložky zahraničných osôb s oprávnením podnikať na území Slovenskej republiky (v zmysle § 21 a ďalších § Obchodného zákonníka) nie sú obchodnou spoločnosťou povinne vytvárajúcou základné imanie, preto im povinnosť auditu nevzniká.  Zahraničné osoby, ktoré majú právo podnikať na území Slovenskej republiky, sa však pokladajú za podnikateľov podľa Obchodného zákonníka. Každý, kto je podnikateľ, má v § 35 až § 40 Obchodného zákonníka stanovenú povinnosť viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným Zákonom o účtovníctve. Organizačná zložka zahraničnej osoby zapísaná v obchodnom registri, aj keď nemá právnu subjektivitu, je UJ, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, a to v rozsahu a spôsobom ustanoveným Zákonom o účtovníctve (teda tak, ako keby išlo o slovenský podnikateľský subjekt). Účtuje v plnom rozsahu predmetu účtovníctva, vedie účtovníctvo priebežne počas účtovného obdobia a zostavuje účtovnú závierku.    

VEĽKOSTNÉ KRITÉRIÁ

Veľkostné kritériá, ktoré definuje Zákon o účtovníctve, musia byť splnené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pri ktorej sa povinnosť auditu posudzuje a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, pričom musia byť splnené aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

 1. Celková suma je vyššia ako 1 000 000 EUR

Sumou majetku sa rozumie suma majetku celkom zo súvahy v brutto hodnote, teda pred opravnými položkami a oprávkami (riadok 01 Súvahy). 

 1. Čistý obrat spoločnosti presiahol 2 000 000 EUR

Novelizáciou Zákona o účtovníctve účinnou pre účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2014 a neskôr sa pre definíciu čistého obratu stal rozhodujúci skutočný predmet podnikania UJ. Do čistého obratu sa započítavajú výnosy účtované v účtovej skupine 60x ( výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav), ak je predaj výrobkov, tovarov a služieb predmetom podnikania. V prípade, keď UJ účtuje v účtovej skupine 64x o iných výnosoch a tieto sú predmetom jej činnosti, zahŕňajú sa po odpočítaní zliav aj oni do ukazovateľa čistého obratu. Rovnako to platí o finančných výnosoch (účtová skupina 66x) v prípade bánk a iných finančných inštitúcií.

Do čistého obratu patria teda vždy len výnosy, ktoré sú predmetom podnikania UJ, nepatria tam napríklad výnosy z predaja prebytočného majetku a podobne, t.j. nepravidelné výnosy, ktoré nepatria k predmetu podnikania UJ.

    3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch posudzovaného účtovného obdobia. Pri určení koncových stavov zamestnancov v jednotlivých štvrťrokoch sa vychádza zo štatistického výkazu Práca 2-04. Pri ďalšom výpočte sa treba riadiť podľa metodických vysvetliviek k obsahu uvedeného výkazu, podľa ktorých sa priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítava na plne zamestnaných.

b) audit obchodných spoločností a družstiev, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Emitentmi cenných papierov môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Povinnosť auditu sa však vzťahuje len na obchodné spoločnosti (t.j. všetky druhy obchodných spoločností) a družstvá, pokiaľ ich akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorého organizátorom je Burza cenných papierov v Bratislave.  Obchodovať s cennými papiermi je možné na trhu kótovaných cenných papierov a na regulovanom voľnom trhu burzy. Trh kótovaných cenných papierov sa ďalej člení na kótovaný hlavný trh a kótovaný paralelný trh.

c) audit účtovných jednotiek, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis

Ide napríklad o:
 • obce, mestá a vyššie územné celky podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (zákon č. 583/2004) a tiež podľa zákona o obecnom zriadení (zákon č. 369/1990)
 • RTVS podľa zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (zákon č. 532/2010)
 • rôzne komory (napr. Slovenská komora audítorov),
 • nadácie, po splnení podmienok definovaných v zákone o nadáciách (zákon č. 34/2002),
 • neziskové organizácie, po splnení podmienok definovaných v zákone o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby (zákon č. 213/1997),
 • a iné.

d) audit účtovných jednotiek zostavujúcich účtovnú závierku podľa § 17a) Zákona o účtovníctve, t.j. podľa IFRS

Ide o všetky UJ, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS podľa § 17a Zákona o účtovníctve, pričom ide o:

 • banky, správcovské spoločnosti, poisťovne okrem zdravotnej poisťovne, zaisťovne, Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, Burzu cenných papierov a Železnice Slovenskej republiky,
 • pobočky zahraničnej banky, pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočky poisťovne z iného členského štátu, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zaisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej zaisťovne,
 • obchodné spoločnosti spĺňajúce veľkostné kritériá počas dvoch po sebe idúcich účtovných obdobiach (celková suma majetku presiahla 170 000 000 EUR, čistý obrat presiahol 170 000 000 EUR, priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000),
 • UJ zostavujúce individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS na dobrovoľnej báze, pričom ide napr. o UJ, ktoré emitovali cenné papiere a tieto boli prijaté na regulovaný trh cenných papierov, platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, obchodníci s cennými papiermi, nástupnícka UJ, ak zanikajúca UJ alebo nástupnícka UJ pred rozhodným dňom zostavovali účtovnú závierku podľa IFRS a iné (viď § 17a, odsek 3).


Nie ste si istí, či sa na vás povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky vzťahuje alebo nie? Nie ste si istí, či spĺňate veľkostné kritériá na audit individuálnej účtovnej závierky?

Neváhajte nás kontaktovať, poradíme vám.