Novelizácia Obchodného zákonníka

16. augusta 2017 bol prerokovaný, schválený vládou SR a predložený na schválenie NR SR návrh novely Obchodného zákonníka. Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2018.

Cieľom novelizácie Obchodného zákonníka je najmä:

- zamedzenie nekalých fúzií obchodných spoločností; 
- posilnenie zodpovednosti spoločníkov a štatutárnych orgánov spoločností v súvislosti s úkonmi, ktorými poškodzujú spoločnosť;
- implementácia nástrojov na boj s tzv. "bielymi koňmi" (zavedením nového trestného činu nekalej likvidácie);
- upresnenie pravidiel pri tvorbe a použití kapitálových fondov tvorených príspevkami spoločníkov a akcionárov.

Ako dôsledok navrhovaných zmien spoločnostiam pribudne nová povinnosť ZÍSKAŤ A PREDLOŽIŤ spolu s návrhom na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia SPRÁVU AUDÍTORA, v ktorej audítor potvrdí, že žiadna zo spoločností po transakcii nebude v úpadku. V prípade, že zanikajúca spoločnosť nemá povinnosť auditu, bude povinnosťou audítora tiež potvrdiť, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu. Takáto SPRÁVA AUDÍTORA o zistených skutočnostiach bude súčasťou povinnej dokumentácie predkladanej k návrhu na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia do obchodného registra.

Z praktického hľadiska je výhodné a efektívne riešenie, ak zapojíte audítora do diskusií o plánovanej transakcii čo najskôr a konzultujete s ním potrebné kroky a dopad plánovanej transakcie na účtovníctvo a dane.

Nech vás nič neprekvapí!!!


Ak ešte nemáte svojho "merger" audítora, neváhajte nás kontaktovať.

Detaily k novele Obchodného zákonníka nájdete na stránke NR SR pod návrhmi zákonov predloženými NR SR na schválenie, ČPT: 649.