Novela Obchodného zákonníka účinná od 8. novembra 2017

Väčšina zmien v novele Obchodného zákonníka, ako sme už spomínali v našom blogu Novelizácia Obchodného zákonníka od 1. januára 2018 bude účinná až od 1. januára 2018 (časť dokonca až od 1. septembra 2018), avšak ustanovenia týkajúce sa nekalých a špekulatívnych fúzií firiem sú účinné už odo dňa publikovania novely v Zbierke zákonov SR, čo bolo 8. novembra 2017.

Čo tieto nové ustanovenia riešia?

Zjednodušene povedané, ak by výsledkom fúzie dvoch firiem bola spoločnosť v úpadku, takáto fúzia už nebude možná. Spoločnosti v konkurze, likvidácii alebo spoločnosti o zrušení ktorých už rozhodol súd, nebudú môcť byť súčasťou fúzií vôbec. Navyše pribudla povinnosť predkladať k návrhu na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia do obchodného registra správu audítora o zistených skutočnostiach, v ktorých audítor osvedčí splnenie podmienok definovaných v §69, odsek 11.a) Obchodného zákonníka. K zamedzeniu obchádzania zákona a zneužitiu fúzií na zbavenie sa záväzkov voči veriteľom má tiež napomôcť kontrola zo strany správcu dane a s tým súvisiaca povinnosť predkladania návrhu zmluvy o splynutí, zlúčení alebo rozdelení príslušnému správcovi dane.

Je možné, že sa na Vás vzťahujú ustanovenia novelizovaného Obchodného zákonníka?

Obráťte sa na nás, pomôžeme Vám zorientovať sa v nových pravidlách a povinnostiach!

Tieto podmienky definuje § 69 Obchodného zákonníka v odsekoch 11 až 15, ktoré boli novelou doplnené a ktoré sprísňujú podmienky pre proces zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia firiem.

Sprísnené podmienky pre proces zlúčenia, splynutia a rozdelenia

Zdôraznila by som ustanovenia odseku 11 a odseku 14.

Podľa odseku 11 ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia musia byť splnené nasledovné podmienky:

a) hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nesmie presahovať hodnotu jeho majetku, (čo by znamenalo, že spoločnosť je v predĺžení, z čoho vyplýva pre spoločnosť a jej štatutárne orgány povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu pod následkom sankcií) – do hodnoty záväzkov sa však nezapočítavajú záväzky spojené so záväzkom podriadenosti,

b) nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii,

c) voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky konkurzu, z toho platí výnimka, ak správca konkurznej podstaty súhlasí so zlúčením alebo splynutím alebo rozdelením spoločností,

d) voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,

e) voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušení.

Povinnosť členov orgánov spoločnosti zdržať sa konania pri predpoklade nesplnenia podmienok

S týmito situáciami, v ktorých Obchodný zákonník zakazuje splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločností úzko súvisí aj povinnosť členov orgánov spoločnosti zdržať sa konania a úkonov smerujúcich k splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu za predpokladu, že nie sú splnené podmienky podľa § 69, odsek 11. Pri porušení tejto právnej povinnosti vzniká členom orgánov spoločnosti povinnosť na náhradu škody voči veriteľom.

Povinnosť vyhotovenia správy audítora o zistených skutočnostiach

Podľa § 69 odsek 14, po prijatí rozhodnutia spoločníkov alebo príslušných orgánov zúčastnených spoločností o splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti a pred podaním návrhu na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti vyhotoví audítor určený v schválenej zmluve o splynutí, zmluve o zlúčení alebo schválenom projekte rozdelenia spoločnosti o zistených skutočnostiach správu, ktorá osvedčuje, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností ku dňu podľa odseku 6 písm. d) budú splnené podmienky podľa odseku 11 písm. a). Ak je zanikajúcou spoločnosťou spoločnosť, ktorá nemá povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom, súčasťou správy je aj osvedčenie audítora, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu deň podľa odseku 6 písm. d).  K návrhu na zápis do obchodného registra sa na účely osvedčenia skutočností podľa odseku 11 písm. a) prikladá správa audítora o zistených skutočnostiach.

Existuje však aj možnosť, že samostatnú správu audítora o zistených skutočnostiach nebude potrebné vyhotoviť. Je to v prípade, ak sa v súvislosti so splynutím, zlúčením alebo rozdelením už vyhotovuje správa audítora o preskúmaní návrhu zmluvy o zlúčení, splynutí alebo rozdelení podľa ustanovení § 218a odsek 2 a táto správa o preskúmaní bude obsahovať okrem skutočností požadovaných v §218a odsek 3 Obchodného zákonníka aj skutočnosti vyžadované podľa §69, odsek 14.

Povinnosť komunikácie s príslušným správcom dane

Návrh zmluvy o splynutí, zlúčení alebo rozdelení, ktorý sa predkladá spoločníkom alebo akcionárom spoločností, musí každá zanikajúca spoločnosť doručiť príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, najneskôr v lehote do 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, na ktorom sa má rozhodnúť o schválení návrhu tejto zmluvy.