Novelizácia Zákona o účtovníctve od 1. januára 2018


Minulý týždeň schválila Vláda Slovenskej republiky novelu Zákona o účtovníctve. Novela bola ďalej posunutá na schválenie do NR SR.

Za pozornosť stoja najmä nasledovné zmeny a doplnenia zákona v súvislosti s akčným plánom boja proti daňovým podvodom týkajúce sa:


- zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve,
- predĺženie doby archivácie účtovných dokladov na 10 rokov.

Novelizácia prináša aj zopár ďalších zmien, napr.:

- zatriedenie nástupníckej účtovnej jednotky do veľkostných skupín,
- úprava v oblasti ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok a možnosť daňového úradu vyzvať účtovnú jednotku na odstránenie nedostatkov.

Zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve

Novela navrhuje zaviesť inštitút možnosti podania podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia v prípade osobite závažného porušenia zákona. Za osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve sa považuje až opakované spáchanie správneho deliktu. Ide o opakované porušenia povinností v prípadoch, ak účtovná jednotka neviedla účtovníctvo, nezostavila účtovnú závierku alebo ak účtovná jednotka vykonávala účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávala účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý nevznikol, alebo zatajovala a nezaúčtovala skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.

Ustanovenia zákona týkajúce sa tejto úpravy zákona o účtovníctve sa použijú na správne delikty spáchané po 31. decembri 2017.


Predĺženie archivácie účtovných dokladov na 10 rokov


Novela navrhuje zosúladiť dobu archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky ako podkladov k jej zostaveniu. Týka sa to účtovnej dokumentácie typu: účtovné doklady, účtovné knihy a iné účtovné záznamy, ktoré mali doteraz účtovné jednotky povinnosť archivovať po dobu 5 rokov (pokiaľ si internou smernicou nepredĺžili dobu archivácie na dlhšie obdobie - napr. z dôvodu skupinovej politiky materskej spoločnosti).

Podľa prechodného ustanovenia sa predĺženie doby archivácie na 10 rokov bude týkať aj účtovných záznamov, ktorým ku dňu účinnosti tejto novely ešte neuplynula aktuálna 5-ročná archivačná doba.

V súlade s § 31 môže účtovná jednotka podľa interného rozhodnutia archivovať účtovné záznamy buď v písomnej forme alebo v elektronickej forme.