AUDIT PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝCH SUMA ROČNÉHO PODIELU PRIJATEJ DANE PREKROČILA 35 000 EUR

Kedy vzniká povinnosť auditu?

V § 19, odsek 4 Zákon o účtovníctve definuje povinnosť auditu právnických osôb, ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 EUR (od roku 2014, dovtedy platil limit 33 193,92 EUR).

Ide o 1%- 3%, ktoré majú možnosť fyzické a právnické osoby každoročne zo svojich zaplatených daní odviesť vybraným subjektom.

Za ktoré účtovné obdobie sa povinnosť auditu posudzuje?

Povinnosť auditu sa posudzuje za účtovné obdobie, v ktorom boli prijaté finančné prostriedky použité.

Dokedy musí byť účtovná závierka zauditovaná?

Účtovná závierka týchto právnických osôb musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak (napr. Zákon o neziskových organizáciách definuje povinnosť uloženia účtovnej závierky overenej audítorom do registra účtovných závierok do 15. apríla).

Kto sú prijímatelia podielu zaplatenej dane? Na koho sa táto povinnosť vzťahuje?


Prijímatelia podielu zaplatenej dane
 sú definovaní Zákonom o dani z príjmu (zákon č. 595/2003). Môžu nimi byť:

  • Občianske združenie
  • Nadácia
  • Neinvestičný fond
  • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
  • Organizácia s medzinárodným prvkom
  • Slovenský Červený kríž
  • Subjekty výskumu a vývoja
  • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.