REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

 

Ste už zaregistrovaní v registri partnerov verejného sektora? Vzťahuje sa na vás táto povinnosť alebo nie?


ČO JE REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA?

Zákon 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“ alebo „RPVS“) nadobudol účinnosť 1. februára 2017. Súvisiacou normou k Zákonu je aj Vyhláška č. 328/2016, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív („Vyhláška“).

Cieľom Zákona je formou Registra partnerov verejného sektora zvýšiť transparentnosť právnych vzťahov, do ktorých vstupuje verejný sektor s partnermi verejného sektora (ďalej len „PVS“) a identifikovať vlastnícke a riadiace štruktúry týchto PVS a ich konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“). KÚV je bližšie definovaný v par. 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Kľúčovú úlohu v procese registrácie PVS a identifikácie a overení KÚV zohráva tzv. oprávnená osoba.

KTO JE PVS?

PVS je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 • je prijímateľom finančných prostriedkov z verejného sektora:
 1. zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnych inštitúcií, z rozpočtu obcí, z rozpočtu VÚC, z európskych štrukturálnych a investičných fondov
 2. od právnickej osoby zriadenej zákonom , od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, VÚC alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, VÚC alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, VÚC alebo právická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu
 3. od zdravotnej poisťovne alebo
 4. prijíma štátnu alebo investičnú pomoc;
 • prijíma plnenia vo forme majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv štátu, verejnoprávnej inštitúcie, atď. od subjektov verejného sektora vymenovaných vyššie, vrátane zdravotnej poisťovne ;
 • tieto finančné prostriedky alebo majetkové plnenia prijíma na základe zmluvného vzťahu alebo podľa zákona o verejnom obstarávaní na základe koncesnej zmluvy;
 • je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
 • je držiteľom tzv. verejných licencií a teda sa povinne zapisuje do RPVS (zdravotné poisťovne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, držitelia banského oprávnenia, zhotovitelia geologických prác, osoby poverené správcom výberu mýta, osoby poverené správcom výberu diaľničnej známky);
 • nadobudla pohľadávku (postúpením alebo iným spôsobom) voči verejnému štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, VÚC alebo právnickej osobe zriadenej zákonom;
 • subdodávatelia!!! – t.j. osoby alebo subjekty, ktoré priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodávajú osobám podľa odseku a) až e) bodu tovary alebo služby alebo nadobúdajú od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vedia alebo majú vedieť, že nimi poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok alebo majetkové práva súvisia so zmluvou podľa § 2 odsek 1, písm d) Zákona.

KEDY VZNIKÁ POVINNOSŤ ZÁPISU DO RPVS?

Pri posúdení vzniku povinnosti zápisu do RPVS je potrebné posúdiť splnenie štyroch všeobecných podmienok, ktoré musia byť splnené súčasne:

 1. či ide o fyzickú alebo právnickú osobu (podnikateľa aj nepodnikateľa), ktorá spĺňa niektorú z definícií partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) Zákona, teda prijíma z verejných zdrojov plnenia – či už vo forme finančných prostriedkov, alebo majetku; uzatvára s verejným obstarávateľom zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní; nadobúda pohľadávku od štátu (napr. postúpením); prípadne uzatvára zmluvu so zdravotnou poisťovňou;
 2. či uvedené plnenia prijíma na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu (napr. pokiaľ ide o plnenia, na ktoré vzniká zákonný nárok, táto podmienka nie je splnená);
 3. či plnenia prekračujú zákonom stanovený limit (jednorázové plnenie prekračujúce limit 100 000 EUR, opakujúce sa plnenia prekračujúce limit 250 000 EUR za kalendárny rok, berúc do úvahy jednu transakciu so štátom, nie kumulované plnenia z viacerých zmlúv). Pokiaľ ide o nadobudnutie majetku – 100 000 EUR;
 4. či nie je subjekt vylúčený z pôsobnosti Zákona, t.j. ide o:
 • neziskový sektor – avšak pozor na výnimky. Povinnosť zápisu do RPVS majú subjekty neziskového sektora v prípade, ak dodávajú tovary alebo služby na základe zmluvného vzťahu alebo podľa zákona o verejnom obstarávaní s cieľom dosiahnuť zisk. Alebo v prípade, ak nadobúdajú majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva. Finančný limit, ktorý musí byť prekročený, aby bola splnená povinnosť zápisu do RPVS pre neziskový sektor je 100 000 EUR;
 • banky a pobočky zahraničných bánk – ak prijímajú prostriedky od subjektov verejného sektora alebo od zdravotných poisťovní na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky;
 • osoby, ktoré prijímajú plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spolupráce alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci;
 • iný štát a jeho orgány, vrátane subjektov, ktoré sú súčasťou „zahraničného“ verejného sektora (napr. zahraničné štátne obchodné spoločnosti);
 • medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného verejného práva a jej orgány (napr. EÚ a jej orgány, NATO, OSN a pod.)

Ako je uvedené vyššie, za PVS sa považujú tiež držitelia tzv. verejných licencií. Tieto subjekty sa zapisujú do RPVS bez ohľadu na splnenie podmienok uvedených v bodoch 2-4 vyššie s výnimkou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Títo vzhľadom na §2 odsek 2 Zákona musia spĺňať tiež podmienku naplnenie finančných limitov.

PVS nie je tá osoba alebo subjekt, ktorá prijíma od štátu plnenia nepresahujúce finančné limity v bode 3 vyššie. Na takéto osoby a subjekty sa Zákon a teda povinnosť zápisu do RPVS nevzťahuje.

PVS taktiež nie je subjekt verejnej správy, čiže samotný verejný sektor. Táto výnimka neplatí pre subjekty verejnej správy v prípade, ak ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je subjektom verejnej správy a zároveň je aj PVS podľa § 2, odsek 1. a) bod 4 Zákona. V takomto prípade je subjekt posudzovaný primárne ako na PVS, ktorá má povinnosť zápisu do RPVS.

Register subjektov verejnej správy, v ktorom je možné overiť, či patrí subjekt do verejného sektora, vedie Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠUSR“) a je zverejnený na webe ŠUSR.

Ďalším otázkam súvisiacim s registráciou v RPVS sa budeme venovať v našom ďalšom blogu.

Aké sú termíny pre registráciu v RPVS?
Kto môže vykonávať funkciu oprávnenej osoby?


Nie ste si istí, či sa na vás zákon o registri partnerov verejného sektora vzťahuje alebo nie? Určili ste už oprávnenú osobu, ktorá vás zaregistruje?

Ak je odpoveď na niektorú z týchto otázok nie, neváhajte nás kontaktovať. 

POZOR, ak sa na vás Zákon o RPVS vzťahuje, termín pre splnenia povinností v zmysle Zákona o RPVS je už 31. júl 2017!!!

 Užitočné linky:

Zákon 315/2016

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170201

 

Zákon 297/2008

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/297/20170201

 

Vyhláška

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/328/20170201

 

MS SR - Často kladené otázky k RPVS

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx

 

Register subjektov verejnej správy

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/administration/!ut/p/z1/pVLLTsMwEPwWDjk63jR243BzUWmBVgKqPuILstM0jzaPJm5D-HocxAWJghC-rWZ2PLuzWOANFoU8p7HUaVnIg6kDMXxZzR7ZaORwgFvqAOeLJ_rg-AMyp3iFBRZhoSud4KBUjUxQs7eg0UYhRGFZ6KjQFmyllkq-dQY5qSza6w6dozrKiihDTVXLc9frVGG6xYGzU0NQlCDlUInIkHiIUaoQCX0J1N36ig3w-jdjwsBw4XEw_eKDcjPhU-LNANhsQuGOT5fP_pPrAnc_CT9oBMaDd9HD2MPrcxq1eFmUdW52ufjjiFPA91ikKrfbMLfBpowR6lGfMMcxbNKHk2bHo-AmgX7Rrxpv_hWBEeSFclmMRR3tDFjbp9ocQaJ11VxbYEHbtnZclvEhsvs_vutIysb4-ELEVZ4zt0P73XzsEqE69xBfvQPs2v0A/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/