KEDY VZNIKÁ POVINNOSŤ AUDITU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY?

Okrem auditu individuálnej účtovnej závierky, ktorému sme sa venovali v Blogu Kedy vzniká povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky, Zákon o účtovníctve v § 22, odsek 2 definuje tiež povinnosť auditu konsolidovanej účtovnej závierky. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka, pokiaľ nespĺňa výnimky z konsolidácie definované Zákonom v § 22. Ide o obchodné spoločnosti, štátne podniky, družstvá alebo UJ verejnej správy, ktoré majú rozhodujúci vplyv v inej obchodnej spoločnosti.

Povinnosť auditu konsolidovanej účtovnej závierky sa vzťahuje len na riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku. Na priebežnú účtovnú závierku sa povinnosť auditu nevzťahuje. 

Zákon o účtovníctve v § 22a tiež definuje povinnosť auditu konsolidovanej účtovnej závierky UJ verejnej správykonsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy. Individuálne účtovné závierky UJ verejnej správy nepodliehajú auditu. Rovnako nepodlieha auditu súhrnná účtovná závierka verejnej správy, ktorú zostavuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy, konsolidovaných účtovných závierok UJ verejnej správy a účtovných závierok subjektov verejnej správy, ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, ale len individuálnu účtovnú závierku.

Nie ste si istí, či má vaša spoločnosť povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku alebo nie? Nesplnili ste si povinnosť auditu konsolidovanej účtovnej závierky?

Ak je odpoveď aspoň na jednu z týchto otázok nie, neváhajte nás kontaktovať, poradíme vám.