KEDY VZNIKÁ POVINNOSŤ AUDITU VÝROČNEJ SPRÁVY?

Podľa § 20 Zákona o účtovníctve musí byť audítorom overená aj výročná správa. Povinnosť vyhotovovať výročnú správu majú UJ, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19 Zákona, okrem:

- pobočiek zahraničnej banky,

- pobočiek zahraničnej správcovskej spoločnosti,

- pobočiek poisťovne z iného členského štátu,

- pobočiek zahraničnej poisťovne,

- pobočiek zaisťovne z iného členského štátu,

- pobočiek zahraničnej zaisťovne a 

- pobočiek zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

Na základe § 22, odsek 16 Zákona o účtovníctve, musí byť audítorom overená aj konsolidovaná výročná správa. Povinnosť vyhotovovať konsolidovanú výročnú správu  majú materské UJ, ktoré majú povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

Ak má UJ povinnosť zostaviť individuálnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu, môže údaje z individuálnej výročnej správy a údaje z konsolidovanej výročnej správy spojiť do jednej výročnej správy.

  • 22b, odsek 1 Zákona o účtovníctve definuje UJ, ktorými sú správca kapitoly štátneho rozpočtu, obce alebo vyššie územné celky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19 alebo § 22a Zákona, povinnosť vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom. Táto povinnosť sa vzťahuje ako na výročnú správu k individuálnej účtovnej závierke, tak aj na výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke.
  • 22b, odsek 2 Zákona zároveň umožňuje účtovným jednotkám zostavujúcim konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22a, odsek 1, t.j. zostavujúci konsolidovanú účtovnú závierku verejnej správy a konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy, ktoré majú povinnosť zostaviť aj individuálnu výročnú správu, použiť údaje z individuálnej výročnej správy v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu teda nemusia zostaviť ako samostatný dokument.
Povinnosť auditu výročnej správy teda vzniká vždy, keď má spoločnosť povinnosť zostaviť výročnú správu. Inými slovami, každá výročná správa musí byť auditovaná, či už tá zostavená k individuálnej účtovnej závierke alebo ku konsolidovanej účtovnej závierke. 

Nesplnili ste si túto povinnosť? Neviete si poradiť so zostavením výročnej správy? Obráťte sa na nás, pomôžeme vám.