POVINNOSŤ SCHVÁLENIA AUDÍTORA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY


Máte už schváleného audítora na rok 2017? Dokedy platí mandát audítora vo vašej spoločnosti?

SCHVÁLENIE AUDÍTORA V ÚČTOVNÝCH JEDNOTKÁCH BEZ POVINNOSTI MAŤ ZRIADENÝ VÝBOR PRE AUDIT

V zmysle Zákona o účtovníctve, § 19, odsek 2, audítora účtovnej jednotky, ktorá spĺňa povinnosť auditu podľa § 19, odsek 1, písmena a), b) a d), schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie alebo členská schôdza. 

Povinnosť schválenia audítora sa teda nevzťahuje na účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis. Povinnosti auditu týchto účtovných jednotiek sme sa venovali v Blogu: Kedy vzniká povinnosť auditu individuálnej účtovnej jednotky. Ide napríklad o účtovné jednotky ako sú:

 • obce, mestá a vyššie územné celky podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (zákon č. 583/2004) a tiež podľa zákona o obecnom zriadení (zákon č. 369/1990)
 • RTVS podľa zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (zákon č. 532/2010)
 • rôzne komory (napr. Slovenská komora audítorov),
 • nadácie, po splnení podmienok definovaných v zákone o nadáciách (zákon č. 34/2002),
 • neziskové organizácie, po splnení podmienok definovaných v zákone o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby (zákon č. 213/1997),
 • a iné účtovné jednotky, kde povinnosť auditu vyplýva z iného zákona ako je Zákon o účtovníctve, § 19, odsek 1, písmena a), b) a d).

SCHVÁLENIE AUDÍTORA V ÚČTOVNÝCH JEDNOTKÁCH S POVINNOSŤOU MAŤ ZRIADENÝ VÝBOR PRE AUDIT

V účtovných jednotkách, ktoré majú zriadený výbor pre audit alebo v ktorých dozorná rada vykonáva funkcie výboru pre audit, predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu alebo členskej schôdzi návrh na schválenie alebo odvolanie audítora na základe odporúčania výboru pre audit alebo dozornej rady.

Povinnosť zriadenia výboru pre audit v účtovných jednotkách definuje Zákon o štatutárnom audite č. 423/2015, § 34 (ďalej ako "ZoŠA"). Túto povinnosť majú subjekty verejného záujmu a obchodné spoločnosti, ktoré sú v zmysle ZoŠA tzv. dohliadaným subjektom (ďalej ako "veľké obchodné spoločnosti"), pokiaľ nespĺňajú výnimky definované v ZoŠA.

Subjekty verejného záujmu podľa ZoŠA sú:

 1. účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere, a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu,
 2. banka a pobočka zahraničnej banky,
 3. Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
 4. poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne,
 5. zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne,
 6. zdravotná poisťovňa,
 7. správcovská spoločnosť a pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti,
 8. dôchodková správcovská spoločnosť,
 9. doplnková dôchodková spoločnosť,
 10. Burza cenných papierov,
 11. Železnice Slovenskej republiky,
 12. účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy,
 13. vyšší územný celok,
 14. účtovná jednotka, ktorá je obcou, mestom alebo mestskou časťou, a to od účtovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých spĺňala tieto podmienky:
  1. celková suma jej majetku presiahla 100 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená z konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy,
  2. počet obyvateľov presiahol 50 000.
Subjektami verejného záujmu sú aj pobočky poisťovní a zaisťovní z iného členského štátu EU.

Radi by sme upozornili na skutočnosť, že definícia subjektov verejného záujmu sa nachádza aj v Zákone o účtovníctve §2, odsek 14. Táto definícia je mierne odlišná a je relevantná len pre účely Zákona o účtovníctve, nie pre účely ZoŠA. Na subjekty verejného záujmu definované Zákonom o účtovníctve sa napríklad vzťahujú určité rozšírené povinnosti zverejňovania údajov vo výročnej správe. 

Podrobnejšie sa ďalším povinnostiam subjektov verejného záujmu budeme venovať v nasledujúcom Blogu: Povinnosti subjektov verejného záujmu.

Veľké obchodné spoločnosti sú dohliadaným subjektom v zmysle ZoŠA

od účtovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých táto obchodná spoločnosť spĺňala najmenej dve z týchto podmienok:

1. celková suma jej majetku presiahla 170 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o oprávky a opravné položky, čiže brutto majetok,
2. čistý obrat presiahol 170 000 000 eur,
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000.

Definíciám celkovej sumy majetku, čistého obratu a priemerného prepočítaného počtu zamestnancov sme sa podrobnejšie venovali v Blogu: Audit individuálnej účtovnej závierky.

Čiže, ak obchodná spoločnosť spĺňa tieto veľkostné kritériá v roku 2016 prvýkrát a zároveň ich splní aj za rok 2017, tak sa stáva dohliadaným subjektom od roku 2018. V prípade, že je účtovným obdobím tejto obchodnej spoločnosti kalendárny rok, stáva sa dohliadaným subjektom v zmysle ZoŠA od 1.1.2018.


ODVOLANIE AUDÍTORA

Odvolanie audítora musí byť účtovnou jednotkou riadne odôvodnené, pričom rozdielnosť názorov na použitie postupov pri zostavovaní účtovnej závierky alebo na použitie audítorských postupov medzi účtovnou jednotkou a audítorom nemôže byť dôvodom na odvolanie audítora.

Účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora, písomne informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odstúpení alebo odvolaní audítora v priebehu vykonávania auditu a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu alebo odvolaniu viedli.

Písomne informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odstúpení alebo odvolaní audítora musí účtovná jednotka len v prípade, ak došlo k odstúpeniu alebo odvolaniu v priebehu vykonávania auditu. Teda nie v prípade, že, k odstúpeniu alebo odvolaniu dôjde medzi auditmi dvoch účtovných období, pred začiatkom auditu za nové účtovné obdobie, teda pri štandardnej výmene audítora. Ak však audítor bol menovaný na nové účtovné obdobie, začal audit za nové účtovné obdobie a audit prebieha štandardným spôsobom, no následne dôjde k nesúladu v názoroch medzi manažmentom účtovnej jednotky a audítorom, dôsledkom čoho je audítorom odvolaný, účtovná jednotka je povinná takéto odvolanie oznámiť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu aj so zdôvodnením odvolania.


PRAKTICKÉ IMPLIKÁCIE SCHVÁLENIA AUDÍTORA


Má účtovná jednotka schváliť audítora len na jedno účtovné obdobie alebo ho má schváliť na neurčito, t.j. až do odvolania? Zo znenia Zákona o účtovníctve vyplýva, že mandát audítora platí až do jeho odvolania. Čiže, aj ak by bol audítor schválený účtovnou jednotkou na určité konkrétne účtovné obdobie, platí jeho mandát až do jeho odvolania.

Zmluvu o audite by mala účtovná jednotka uzavrieť až po schválení audítora valným zhromaždením alebo členskou schôdzou.

V prípade, že je audit účtovnej jednotky vykonaný bez toho, aby bol audítor schválený valným zhromaždením alebo členskou schôdzou, ide o tzv. dobrovoľný audit, vykonaním ktorého nie je splnená povinnosť auditu v zmysle § 19 Zákona o účtovníctve. V takomto prípade je audítor účtovnej jednotky povinný v správe audítora, v odseku Iné skutočnosti, uviesť informáciu o tom, že Spoločnosť nesplnila požiadavku § 19 odsek 2 Zákona o účtovníctve, v zmysle ktorej audítora schvaľuje valné zhromaždenie alebo členská schôdza.

V súvislosti so schvaľovaním audítorov by sme radi upozornili tiež na skutočnosť, že v prípade účtovných jednotiek, subjektov verejného záujmu, je potrebné dodržiavať pravidlá povinnej rotácie audítora a audítorskej spoločnosti a tiež povinnosť uskutočnenia výberového konania pri splnení určitých podmienok zadefinovaných v ZoŠA a príslušnom Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č, 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES. Týmto povinnostiam účtovných jednotiek, subjektov verejného záujmu, sa budeme venovať v jednom z našich ďalších Blogov.

V zmysle požiadavky Obchodného zákonníka § 40, odsek 1 musí štatutárny orgán spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti predložiť individuálnu účtovnú závierku valnému zhromaždeniu na schválenie do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Táto lehota onedlho uplynie pre účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2016. Z praktického hľadiska odporúčame účtovným jednotkám skombinovať do agendy jedného Valného zhromaždenia aj schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie, aj schválenie audítora na ďalšie účtovné obdobie. Vyhnú sa tak potrebe zvolávať ďalšie Valné zhromaždenie len pre potreby schválenia audítora.