EN

Blog

Máte už schváleného audítora na rok 2017?
Kedy vzniká povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky? Povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky audítorom definuje § 19 Zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Kedy vzniká povinnosť auditu konsolidovanej účtovnej závierky? Povinnosť auditu konsolidovanej účtovnej závierky definuje § 22, odsek 2 Zákona o účtovníctve
Kedy vzniká povinnosť auditu výročnej správy? Zákon o účtovníctve definuje povinnosť auditu výročnej správy